Virksomhedsoplysninger

SKYtek ApS

tlf. +45 70701918
kontakt@SKYtek.dk
www.SKYtek.dk

Dataansvarlige

Navn: Jens Sonnenborg
Telefonnummer: 70701918
E–mail:  jens@SKYtek.dk

Navn: Lars Frohn
Telefonnummer: 70701918
E–mail:  lars@SKYtek.dk


Generelt om databeskyttelse i SKYtek ApS

Som led i aktiviteter vedrørende i drift af virksomheden, samt informationer relateret til brug af vores hjemmeside, behandler vi personoplysninger. Denne persondatapolitik beskriver, hvordan vi behandler dine data.

Gennemsigtighed i databehandlingen 

I denne persondatapolitik kan du læse, hvordan vi behandler data om dig, og til hvilke formål de bliver behandlet. Du har modtaget eller modtager en del af de samme oplysninger, når du registrerer dine oplysninger på vores website.

Vedrørende oplysninger, der er givet på baggrund af samtykke:

Samtykke, inden vi behandler dine persondata

Inden vi behandler oplysninger om dig, indhenter vi samtykke til de specifikke formål, medmindre disse indhentes og behandles på andet legitimt grundlag.

Vi kan oplyse dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger.

Et samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage. Se nedenfor, hvordan du kan trække dit samtykke tilbage.

Videregivelse af personoplysninger. 

Vi videregiver i nogle tilfælde persondata til andre aktører i forbindelse med drift af vores virksomhed, og alene som led i legitime behandlinger. Hvis vi som led i behandlingen af dine oplysninger, videregiver personoplysninger, oplyses du om dette forud for behandling.

Registreredes rettigheder

Som registreret hos SKYtek ApS har du følgende rettigheder. Nedenfor er angivet, hvordan vi håndterer disse rettigheder, samt hvordan du som registreret kan udøve dine rettigheder.

Dine rettigheder er:

Ret til indsigt
Ret til berigtigelse
Ret til sletning
Ret til indsigelse
Ret til begrænsning
Ret til dataportabilitet
Ret til at tilbagetrække samtykke
Ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden

Dataansvarlige underretter uden unødig forsinkelse den registrerede om, hvordan virksomheden håndterer den registreredes udøvelse af registreredes rettigheder.

Sådan udøver du dine rettigheder

Ret til indsigt:

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til indsigt i forbindelse med de personoplysninger, der er afgivet til et givent formål, skal du som registreret gøre som følger:

Du kan som registreret skrive en mail til persondata@SKYtek.dk,, hvori det fremgår at du ønsker at udøve din ret til indsigt.

Dataansvarlige samler herefter de oplysninger der behandles om dig, samt til hvilket formål de er indsamlet og hvilket legitimt grundlag de behandles på.

Ret til berigtigelse 

Du har som registreret ret til at få berigtiget de oplysninger, vi behandler om dig,

Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til berigtigelse i forbindelse med de personoplysninger, der er afgivet til et givent formål, skal du gøre som følger:

Du kan som registreret skriveskrive en mail til persondata@SKYtek.dk,, hvori det fremgår at du ønsker at udøve din ret til berigtigelse, samt hvilke oplysninger du ønsker berigtiget.

Dataansvarlige sørger herefter for at berigtige oplysningerne, samt underrette alle som oplysninger er videregivet til. Når berigtigelsen er udført, melder dataansvarlige tilbage om dette.

Ret til sletning  

I visse tilfælde har du som registreret ret til sletning af de oplysninger, vi behandler om dig. Der er dog tilfælde, hvor vi har en retslig forpligtelse til at opbevare dem.

Vi har rutiner, som gør, at vi sletter personoplysninger, der ikke længere tjener formål, eller som vi er retsligt forpligtede til at opbevare og behandle.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er ikke er korrekte, har du ret til at få dem rettet eller slettet.

Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til sletning for de personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med et givent formål, skal du gøre som følger:

Du kan som registreret skrive en mail til persondata@SKYtek.dk,,  hvori det fremgår, hvilke oplysninger der ønskes slettet.

Den dataansvarlige vurderer ved modtagelse af den registreredes anmodning om sletning, om der findes undtagelser for sletning. I tilfælde af, at den dataansvarlige finder undtagelse for sletning, oplyser den dataansvarlige uden unødig forsinkelse om begrundelse og hjemmel for undtagelsen. Hvis der ikke findes undtagelser, sletter den dataansvarlige den registreredes personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med denne samtykkeerklæring, og meddeler den registrerede om dette.

Ret til indsigelse 

Du har som registreret ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til indsigelse mod behandling for de personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med et givent formål, skal du som registreret gøre som følger:

Du kan som registreretskrive en mail til persondata@SKYtek.dk,, hvori det fremgår, at du ønsker at udøve din ret til indsigelse. Dataansvarlige sikrer herefter, at personoplysninger ikke bliver behandlet til det formål, hvortil de er indsamlet, så længe der er en ikke-afsluttet indsigelse mod behandling.

Hvis din indsigelse er berettiget, sikrer dataansvarlige, at behandlingen af dine personoplysninger bringes til ophør, indtil en afgørelse om udfaldet af indsigelsen foreligger.

Ret til begrænsning af behandling 

Du har som registreret ret til at anmode om begrænsning af vores behandling af dine personoplysninger.

Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til begrænsning af behandling for de personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med et givent formål, skal du gøre som følger:

Du kan som registreretskrive en mail til persondata@SKYtek.dk,, hvori det fremgår, at du ønsker at udøve din ret til begrænsning mod behandling. Dataansvarlige sikrer herefter, at personoplysninger ikke længere bliver behandlet i virksomheden eller af eventuelle databehandlere, indtil begrænsningen ophører.

Ret til dataportabilitet  

Du har som registreret ret til at anmode om portering af dine personoplysninger til en anden udbyder af samme ydelse.

Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til dataportabilitet for de personoplysninger, der er givet til et givent formål, skal du gøre som følger:

Du kan som registreret skrive en mail til persondata@SKYtek.dk,, hvori det fremgår, at du ønsker at udøve din ret til dataportabilitet. Dataansvarlige sikrer herefter, at personoplysninger leveres til den registrerede i et almindeligt og maskinlæsbart format.

Ret til tilbagetrækning af samtykke  

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til at tilbagetrække en samtykkeerklæring, skal du gøre som følger:

Du kan som registreretskrive en mail til persondata@SKYtek.dk,, hvori det fremgår, at du ønsker at trække dit samtykke tilbage, samt til hvilket formål samtykket er givet. Dataansvarlige sikrer herefter, at personoplysningerne ikke bliver behandlet til det formål, hvortil de er indsamlet. Såfremt der ikke findes undtagelser eller lovmæssige forpligtelser for sletning, vil dataansvarlige sikre, at personoplysningerne slettes.

Ret til indgivelse af klage til tilsynsmyndighed

Såfremt du som registreret ønsker at udøve sin ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden.

Kan dette gøres ved at kontakte tilsynsmyndigheden. I Danmark er tilsynsmyndigheden Datatilsynet. På Datatilsynets hjemmeside er det muligt at indgive en klage.

Dataansvarliges oplysningspligt  

Hvis du som registreret har benyttet dine rettigheder til enhver berigtigelse eller sletning af personoplysningerne eller begrænsning af behandling, der er udført i henhold til artikel 16, artikel 17, stk. 1 og artikel 18, Underretter den dataansvarlige alle modtagere, som personoplysninger er videregivet til, så der foretages de nødvendige handlinger af parterne for at sikre den registreredes rettigheder.

Hvad bruger vi dine data til? (behandling af persondata) 

Vi opbevarer og behandler disse oplysninger om dig

Vi anvender data om dig for at overholde pligter der påhviler os som dataansvarlige, samt opfyldelse af kontrakt og i forbindelse med behandling hvortil der er givet samtykke.

De data vi anvender omfatter:

Almindelige persondata
Virksomhedsoplysninger

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre legitime interesser og formål.

Det sker når:

Du anvender kontaktformular på vores hjemmeside, her modtager vi en mail, vi benytter udelukkende de oplysninger du afgiver i formularen til at kontakte dig. Vi behandler oplysningerne på baggrund af det samtykke du afgiver på hjemmesiden i forbindelse med udfyldelse af kontaktformularen. Samtykket er vores legitime behandlingsgrundlag jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1 litra a)
Vi skal opfylde en kontrakt som er indgået med den virksomhed du repræsenterer. Her opbevarer og behandler dit navn, telefonnummer og kontakt e-mail. Opfyldelse af kontrakt er vores legitime behandlingsgrundlag jf. persondataforordningens artikel 6 stk 1 litra b)

Vi som led i fakturering af leverede ydelser, behandler navn på kontaktperson, og e-mail.
Vi behandler kontaktnavn, e-mail, telefonnummer som led i potentielt fremtidigt samarbejde. Vores legitime behandlingsgrundlag jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1 litra f)

Vi behandler kun relevante personoplysninger om dig

Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, hvortil de er indsamlet. Det afhænger af formålet, hvilke oplysninger der er tilstrækkelige og relevante. Du bliver ved afgivelse af dine oplysninger orienteret om, hvorfor for vi indsamler de enkelte oplysninger. Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet. Der kan være retslige forpligtelser, som gælder for den dataansvarlige, og som er årsag til, at vi indsamler, behandler, og opbevarer personoplysninger. Du kan altid anmode om indsigt jf. processen ovenfor.

Vi opdaterer løbende personoplysninger, når dette er muligt

Vi kontrollerer, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er forkerte eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Flere af vores services afhænger af, at oplysningerne er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor oplyse os om eventuelle urigtigheder eller ændringer i dine personoplysninger.

Behandlingssikkerhed – organisatorisk og teknisk  

Hvilke organisatoriske foranstaltninger er der taget for at sikre oplysninger, som er afgivet.

Sikkerhed

Vi beskytter dine personoplysninger og har interne regler og processer om informationssikkerhed

Vi har indført instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Tekniske sikkerhedsforanstaltninger 

Sikkerhed på hjemmesiden

Hjemmesiden benytter SSL (Secure Socket Layer), SSL er en krypteringsprotokol og betyder, at det kun er afsender og modtager, der kan læse de oplysninger, der bliver sendt imellem dem. Du kan altså indtaste dine oplysninger sikkert på vores hjemmeside.

Sikkerhed i modtagersystemer:

Når vi modtager dine oplysninger, bliver de opbevaret sikkert. Vi benytter Google G Suite, som stiller følgende tekniske garantier for den tekniske sikkerhed.

Adgangen til og brug afGoogle G Suite er bygget op med de sikkerhed funktioner som er til rådighed.

Det betyder at

Alle oplysninger er krypteret
Det er kun ansatte fra SKYtek ApS som har eller kan få adgang til data i Google G Suite
Der benyttes to faktor login for at få adgang til Google G Suite platformen
Der er log på mail
Der er log på adgangs forsøg
Der er bygget funktionsadskilelse i Google G Suite således at en person ikke selv kan ændre sikkerhedsinstilinger

Alle devises kan slettes Remote
Ingen data gemmes på lokale devises længere end det er nødvendigt for behandlingen hvorefter de igen sikres i virksomhedensGoogle G Suite løsning
Data krypteres inden de afsendes fra SKYtek ApS

Organisatoriske foranstaltninger:

For at sikre dine oplysninger bedst muligt har vi sat følgende processer op i forbindelse med de personer, der kan have kontakt med dine oplysninger.

Kun personer, der handler på direkte instruks fra dataansvarlige, kan få adgang til oplysninger i systemerne. Dette er sikret ved interne kontroller og processer samt nødvendig undervisning.

Alle oplysninger om personer opbevares og behandles i en struktur, hvor kun personer der har et sagligt ærinde kan tilgå dem. Dette sikres ved adgangs- og rettighedsstyring i vores administrative systemer.

Opbevaring og sletning 

Vi opbevarer og behandler kun dine oplysninger så længe vi har et legitimt grundlag for dette.

Vi sletter oplysninger ud fra følgende principper

E-mails slettes som udgangspunkt, såfremt vi af hensyn til pligter skal opbevare oplysningerne længere, flyttes de til et sikret arkiv. Herefter slettes de efter 5 år.

Oplysninger der behandles på baggrund af samtykke behandles indtil samtykke trækkes tilbage, eller den tjeneste, hvortil samtykke er givet ikke længere udbydes. Oplysninger slettes i begge tilfælde straks herefter

I øvrige tilfælde slettes oplysninger, når der ikke længere er pligt til dokumentation, oplysninger slettes her efter 5 år.

Overførsel til tredjeland 

Vi overfører oplysninger til tredjelande,

Google G Suite er tilmeldt US EU privacy shield. EU kommissionen mener at dette gør at overførsel til tredjelande (USA) sker under tilstrækkelige sikkerhed. Kommissionen vil foretage regelmæssige gennemgange af sine afgørelser om, at et tredjeland eller en organisation er sikkert.

https://ec.europa.eu/justice/data-protection/internationaltransfers/index_en.htm for at få en opdateret status på Kommissionens tilstrækkelighedsafgørelser.

Cookies

Denne hjemmeside bruger cookies. Vi bruger cookies til at få hjemmesiden til at fungere.

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv.

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger alene cookies for at få hjemmesiden til at fungere.

Dit samtykke gælder for følgende domæner: secure-u.it

Din aktuelle tilstand: Kun nødvendige cookies.